പ്രധാന പട്ടിക

എൻ.എസ്.എസ്

വിദ്യാർത്ഥികളുടേയും യുവജനങ്ങളുടേയും ഇടയിൽ സമൂഹത്തി നോടുള്ള സേവന സന്നദ്ധതാമ നോഭാവം വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. "നോട്ട് മീ ബട്ട് യൂ" എന്നതാണ് എൻ.എസ്.എസിന്റെ ആപ്തവാക്യം.  www.nss.ihrd.ac.in