പ്രധാന പട്ടിക

വിവരാവകാശ ഓഫീസർ

പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ 

 
അപ്പെല്ലറ്റ് അതോറിറ്റി
ഡോ. പി.സുരേഷ്‌കുമാർ 
ഡയറക്ടർ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ഓഫ്  ഹ്യൂമൻ  റിസോഴ്സ്സ്  ടെവേലോപ്മെന്റ്റ് 
പ്രജോയ് ടവർ , വഴുതക്കാട്
തിരുവനന്തപുരം 695 014
ഫോൺ : 0471 2322985,
ഫാക്സ്  : 0471 2322035
ഇ-മെയിൽ  :director-at-ihrd.ac.in
പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
ശ്രീ. രജനികാന്ത് ആർ ബാലിക 
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ഓഫ്  ഹ്യൂമൻ  റിസോഴ്സ്സ്  ടെവേലോപ്മെന്റ്റ് 
പ്രജോയ് ടവർ , വഴുതക്കാട് 
തിരുവനന്തപുരം 695 014
ഫോൺ : 0471 2322985, 
ഫാക്സ്  : 0471 2322035
ഇ-മെയിൽ  : ao-at-ihrd.ac.in
അസിസ്റ്റന്റ്  പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
ശ്രീമതി എസ .ജയലക്ഷ്മി  
കോണ്ഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് (സെൽ .ഗ്രേഡ്)
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ഓഫ്  ഹ്യൂമൻ  റിസോഴ്സ്സ്  ടെവേലോപ്മെന്റ്റ് 
പ്രജോയ് ടവർ , വഴുതക്കാട് 
തിരുവനന്തപുരം 695 014
ഫോൺ : 0471 2322985, 
ഫാക്സ്  : 0471 2322035

 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 
 
സ്പെഷ്യൽ റൂൾസ് ഓഫ് ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി