പ്രധാന പട്ടിക

മോഡൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് പൈനാവ്

Principal,
Model Polytechnic College,
Model Polytechnic Office,
Idukki Development authority,
Painavu, Idukki Dist.
Pin - 685 603
Phone:04862-2322460
mptpainavu.ihrd.ac.in
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3  Year Diploma in

Computer Hardware  Maintenance: (60 Seats)
Medical Electronics
: (60 Seats)
Telecommunication Technology : (60 Seats)

Year of Establishment : 1997
Other IHRD Cours : PGDCA
       
Nearest Airport : Nedumassery - 130 KM
Nearest Railway station : Aluva- 110 KM. 
Nearest Bus Station : Kattappana - 35 KM