പ്രധാന പട്ടിക

ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ് പ്രോഗ്രാം

കേരള സർക്കാർ  G.O(Rt) No.1066/2016/H.Edn dated 13/04/2016 പ്രകാരം ഐഎച്ച്ആർഡി  കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ ടെക്യുപ്പ് -II (Tequip-II) എൻറെ ഭാഗമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ് പ്രോഗ്രാം നടത്തിപ്പിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തി ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ താഴെകൊടുക്കുന്നു :-

* ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളിലെ പഠന, അദ്ധ്യാപന, ഗവേഷണ വൈദഗ്ധ്യം ഉയർത്തുക.

* മുൻനിര വിഷയങ്ങളിൽ അത്യാധുനിക ഗവേഷണ സാധ്യത വിലയിരുത്തുക.

* വ്യവസായരംഗത്തെ നൂതന വികസന വിഷയങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക.

* അധ്യാപകർക്ക് വ്യവസായ ഗവേഷണരംഗത്ത് ആധുനിക പരീക്ഷണ ശാലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയും സാമഗ്രികളിലും പരിശീലനം നല്കുക.
 
ഇതനുസരിച്ച് ഏപ്രിൽ 2016 മുതൽ മാർച്ച് 2017 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 34 ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ് പ്രോഗ്രാം മുകൾ ഐഎച്ച്ആർഡി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളായ ഐ.ഐ.ടി, ഐ.ഐ.എസ്.സി, ഐ.ഐ. എസ്.ടി, എൻ.എൻ.ഐ.ടി തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നുമുള്ള അദ്ധ്യാപകരും പ്രശസ്തരായ ഗവേഷണ ലാബുകളിലെ വിദഗ്ധന്മാരും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള 15 പേർ ഉൾപ്പടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രംഗത്തെ ഉൾപ്പെട്ട ഈ പരിശീലന  പദ്ധതിയിൽ 707 അധ്യാപകർ പങ്കെടുത്തു. ഇതിനോടൊപ്പം ചെങ്ങന്നൂർ, എറണാകുളം model എൻജിനീയറിങ് കോളേജിൽ വെച്ച് അനദ്ധ്യാപക  ജീവനക്കാർക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചു.

 

Courses Done
   
Five day Faculty development program at Model Finishing School, Ernakulam on 20-24 March 2017 on "Technology, Innovation & Entrepreneurship"
   
Five day Faculty development program at Model Finishing School, Ernakulam on 13-17 March 2017 on "Big Data Analytics and Cloud Computing "
   
Five day Faculty development program at Model Finishing School, Ernakulam on 06-10 th March, 2017, on "Theory of Computation and Complexity Theory"
   
Five day Faculty development program at College of Engineering, Chengannur on  Feb 27 to Mar 3, 2017 , on "Quality Enhancement Initiatives in Engineering Educational Institutions"
   
Five day Faculty development program at College of Engineering, Kottarakkara on 6th February to 10th February, 2017, on "Digital Signal Processors"
   
Five day Faculty development program at Model Engineering College, Ernakulam on 30th Januvary to 3rd February  2017, on "Semiconductor Devices from Micro to Nano"
   

Five day Faculty development program at College of Engineering, Chengannur, Alappuzha on January 23 to January 28, 2017, on "Design and Engineering"

   
Five day Faculty development program at College of Engineering, Chengannur, Alappuzha on January 16 to January 20, 2017, on "Tools and Techniques for Processing Digital Images"
   
Five day Faculty development program at College of Engineering, Kallooppara on 9th Januvary to 13th Januvary  2017, on "Transforms : Techniques and Applications"
   
  Three day Faculty development program at College of Engineering, Chengannur  on 03rd to 06th October, 2016 on " Automated Accounting using Tally ERP 9.0 Solution"
   
Five day Faculty development program at Govt. Model Engineering College,Thrikkakara, Kochi on 26th to 30th October, 2016 on Reasearch vAreas in Biomedical Engineering
   
Five day Faculty development program at Govt. Model Engineering College,Thrikkakara, Kochi on 03rd to 07th October, 2016 on " Power System Drives and Control : Practical Aspects "
   
Five day Faculty development program at Govt. Model Engineering College,Thrikkakara, Kochi on 19th to 23rd September, 2016 on " Mechatronics, Automation and Robotics "
   
Five day Faculty development program at  College of Engineering, Chengannur, Alappuzha, Kerala. on September 05 to September 09, 2016 on " Virtual Instrumentation for Engineers"
   
Five day Faculty development program at College of  Engineering College,Chengannur on 29-08-2016 to 02-09-2016 on " Current Trends in Non-Conventional Engery Based Systems"
   
Five day Faculty development program at Govt. Model Engineering College,Thrikkakara, Kochi on 22-08-2016 to 26-08-2016 on " EDA tools and advances in Signal Processing"
   
Five day Faculty development program at Govt. Model Engineering College,Thrikkakara, Kochi on 01-08-2016 to 05-08-2016 on " Essentials of Energy Management"
   
Five day Faculty development program at Govt. Model Engineering College,Thrikkakara, Kochi on July 25-29,2016, on "Research Trends in Computing and Algorithms"
   
Five day Faculty development program at Model Finishing School, Trivandrum on July 18-22,2016, on "Cyber Security An Investigator's Perspective"
   
Five day Faculty development program at Govt. Model Engineering College,Thrikkakara, Kochi on July 11-15,2016, on "Computer Simulation and Visualization Tools"
   
"Semiconductor Devices, Circuits and Systems- with a Research Perspective" :- July 4 to 9 July 2016 (The Last Date of Registration of FDP on “Semiconductor Devices, Circuits and Systems - with a Research Perspective” is extended till June 25th, 2016 )
   FDP Brochure       
   
  Recent Trends in Data Mining Techniques :-May 23 to May 27, 2016 
   
  Recent advances in computing :- April 18 to April 22, 2016
   
  Advanced Linux Administration :- April 18 – April 22, 2016
   
Control and Optimization Techniques : An Engineering Approch :- April 25 – April 29, 2016
   
Advances in automation & Computing :- April 25 to April 29, 2016