പ്രധാന പട്ടിക

Institution District Wise

Inst. Sl.No

Dist. Sl.No.

Institution

Place

Thiruvananthapuram (6)

1.

1.

കോളേജ്  ഓഫ്  എഞ്ചിനീയറിംഗ്  

Attingal

2.

2.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Dhanuvachapuram

3.

3.

ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ

Muttada

4.

4.

റീജിയണൽ സെന്റർ

Thiruvananthapuram

5.

5.

മോഡൽ ഫിനിഷിങ് സ്കൂൾ

Thiruvananthapuram

6.

6.

എക്സ്റ്റൻഷൻ  സെന്റർ

Dhanuvachapuram

Kollam (5)

7.

1.

കോളേജ്  ഓഫ്  എഞ്ചിനീയറിംഗ്  

Kottarakkara

9.

2.

കോളേജ്  ഓഫ്  എഞ്ചിനീയറിംഗ്  

Karunagappally

9.

3.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Kundara

10.

4.

മോഡൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്

Karunagappally

11.

5.

എക്സ്റ്റൻഷൻ  സെന്റർ

Kundara

Pathanamthitta (8)

12.

1.

കോളേജ്  ഓഫ്  എഞ്ചിനീയറിംഗ്  

Adoor

13.

2.

കോളേജ്  ഓഫ്  എഞ്ചിനീയറിംഗ്  

Kallooppara

14.

3.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Adoor

15.

4.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Konni

16.

5.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Mallappally

17.

6.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Kalanjoor

18.

7.

ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ

Adoor

19.

8.

ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ

Mallappally

Alappuzha (6)

20.

1.

കോളേജ്  ഓഫ്  എഞ്ചിനീയറിംഗ്  

Cherthala

21.

2.

കോളേജ്  ഓഫ്  എഞ്ചിനീയറിംഗ്  

Chengannur

22.

3.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Mavelikkara

23.

4.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Harippad

24.

5.

Technical Higher Secondary School

Cherthala

25.

6.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Perissery

Kottayam (7)

26.

1.

കോളേജ്  ഓഫ്  എഞ്ചിനീയറിംഗ്  

Poonjar

27.

2.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Kanjirappally

28.

3.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Kaduthuruthy

29.

4.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Payyappady

30.

5.

മോഡൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്

Mattakkara

31.

6.

മോഡൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്

Poonjar

32.

7.

ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ

Puthuppally

Idukki (9)

33.

1.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Kattappana

34.

2.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Thodupuzha

35.

3.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Marayoor

36.

4.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Nedumkandam

37.

5.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Peerumedu

38.

6.

മോഡൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്

Painavu

39.

7.

ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ

Muttom

40.

8.

ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ

Peerumedu

41.

9.

എക്സ്റ്റൻഷൻ  സെന്റർ

Rajakkad

Ernakulam (7)

42.

1.

മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് 

Ernakulam

43.

2.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Puthenvelikkara

44.

3.

ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ

Aluva

45.

4.

ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ

Kaloor

46.

5.

ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ

Kaprassery

47.

6.

റീജിയണൽ സെന്റർ

Ernakulam

48.

7.

മോഡൽ ഫിനിഷിങ് സ്കൂൾ

Kochi

Thrissur (7)

49.

1.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Chelakkara

50.

2.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Kodungallur

51.

3.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Nattika

52.

4.

ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ

Varadium

53.

5.

മോഡൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്

Mala

54.

6.

എക്സ്റ്റൻഷൻ  സെന്റർ

Thiruvilwamala

Palakkad (6)

55.

1.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Kuzhalmannam

56.

2.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Malampuzha

57.

3.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Vadakkencherry

58.

4.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Attappadi

59.

5.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Ayiloor, Nenmara

60.

6.

മോഡൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്

Kuzhalmannam

Malappuram (9)

61.

1.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Malappuram

62.

2.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Vattamkulam

63.

3.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Vazhakkad

64.

4.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Muthuvallur

65.

5.

ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ

Perinthalmanna

66.

6.

ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ

Vattamkulam

67.

7.

ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ

Vazhakkad

68.

8.

സ്റ്റഡി സെന്റർ

Valanchery

69.

9.

എക്സ്റ്റൻഷൻ  സെന്റർ

Tirur

Kozhikode (6)

70.

1.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Nadapuram

71.

2.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Kozhikode

72.

3.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Thiruvambadi

73.

4.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Thamarassery

74.

5.

ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ

Thiruthiyad

75.

6.

മോഡൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്

Vadakara

Wayanad (2)

76.

1.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Meenangadi

77.

2.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Mananthavady

Kannur (6)

78.

1.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Koothuparamba

79.

2.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Iritty

80.

3.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Neruvambram(Payyannur)

81.

4.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Pattuvam

82.

5.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Pinarayi

83.

6.

മോഡൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്

Kalliassery

Kasargod (3)

84.

1.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Cheemeni

85.

2.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Manjeswaram

86.

3.

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്

Neeleswaram