പ്രധാന പട്ടിക

Team behind this project ..

 

ഡോ വി എ അരുൺകുമാർ 
അഡിഷണൽ  ഡയറക്ടർ 

Mobile.No: 8547007000
Ph. No. +91-471-2322940, 2322985
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

സൈറ്റ് ഡിസൈൻ & ടെവേലോപേമെൻറ് 
ശ്രീ എൻ ജി ശ്രീകുമാർ 
കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്ജിനീയർ 
Mobile.No: 9447272171
Ph. No. +91-471- 2322985
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീമതി. എസ് . ബീന
കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ
Mobile No: 9495151718