പ്രധാന പട്ടിക

ഹെഡ്ഓഫീസ് ജീവനക്കാർ

 

  ഡോ. പി.സുരേഷ്‌കുമാർ
  ഡയറക്ടർ

  Ph. No. +91-471 - 2323597, 2322985
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ഡോ. വി. എ അരുൺകുമാർ
  അഡിഷണൽ  ഡയറക്ടർ

  Mobile.No: 8547007000
  Ph. No. +91-471-2322940, 2322985
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ശ്രീ. എൻ. എം. രവീന്ദ്രൻ
  ഫൈനാൻഷ്യൽ കൺസൽടൻറ്/അഡ്വൈസർ

  Mobile.No:
  Ph. No. +91-471- 2322985

 

  ശ്രീ. പി. രാധാകൃഷ്ണൻനായർ
  ഫൈനാൻസ് ഓഫീസർ

  Mobile.No: 8547005006
  Ph. No. +91-471- 2322985

 

  ശ്രീ. രജനികാന്ത് ആർ ബാലിക
  അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ

  Mobile.No: 8547005004
  Ph. No. +91-471- 2322985

  ശ്രീ. വാണി പ്രസാദ് വി.കെ
  ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

  Mobile.No: 9895060527
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  ശ്രീമതി എസ .ജയലക്ഷ്മി  
  കോണ്ഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് (സെൽ .ഗ്രേഡ്)
  Mobile.No: 9495824277
  Ph. No. +91-471- 2322985
  ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ
  അസിസ്റ്റൻറ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
  Mobile.No: 8547005007
  Ph. No. +91-471- 2322985
  ശ്രീ. ശ്രീരാജ് ആർ
  പ്രിൻസിപ്പാൾ (ടി എച്ച്എസ് എസ്)
  Finance (C) Section
(W/A)

  Mobile.No: 9061646434
  Ph. No. +91-471- 2322985

  ശ്രീ. എൻ. ജി. ശ്രീകുമാർ
  കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്ജിനീയർ
  Mobile.No: 9447272171
  Ph. No. +91-471- 2322985
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ശ്രീ. പി. എം. നൗഫൽ
  അസിസ്റ്റൻറ് എഞ്ചിനീയർ
  Mobile.No: 9447355182
  Ph. No. +91-471- 2322985
  ശ്രീമതി ജില്ലി ജേക്കബ്
  ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റോർകീപ്പർ
  Mobile.No:
  Ph. No. +91-471- 2322985

 

  ശ്രീമതി. ബബിത എസ്. എ
  കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ
  Mobile.No:
  Ph. No. +91-471- 2322985

 

  ശ്രീ. വിൻസെന്റ്
  സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്  - എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മെൻറ്
  Mobile.No:
  Ph. No. +91-471- 2322985

  ശ്രീ. ഹരികുമാർ .ബി
  സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്  - ഫൈനാൻസ്
  Mobile.No:
  Ph. No. +91-471- 2322985

  ശ്രീമതി.  അനിതകുമാരി
  സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്  - ഫൈനാൻസ്
  Mobile.No:
  Ph. No. +91-471- 2322985

  ശ്രീ.  വിനോദ്  കുമാർ
  സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്  - പർച്ചേസ് / അക്കാഡമിക്
  Mobile.No:
  Ph. No. +91-471- 2322985

 

  Smt. Sobhana. S
  ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് - ഫൈനാൻസ്  (A)
  Mobile.No:
  Ph. No. +91-471- 2322985
  Smt. Rekha A S
  ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് - അക്കാഡമിക്
  Mobile.No:
  Ph. No. +91-471- 2322985
  Sri. Jayagopal
  ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് - പർച്ചേസ് 
  Mobile.No:
  Ph. No. +91-471- 2322985
  Sri. Rajesh
  ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്- ഫൈനാൻസ് (B) 
  Mobile.No:
  Ph. No. +91-471- 2322985

 

Smt. Suchithra. S
Head Clerk -Finance Section
Mobile.No:
Ph. No. +91-471- 2322985

Sri. Praveen. N.G
Head Clerk -Academic Section
Mobile.No:
Ph. No. +91-471- 2322985

 

Sri. Balasekhar. S
Head Clerk -Construction Section
Mobile.No:
Ph. No. +91-471- 2322985

Sri. Sheeja.S
Head Clerk - Academic Section
Mobile.No:
Ph. No. +91-471- 2322985

Sri.Anaz.K.R
Head Clerk - Finance Section
Mobile.No:
Ph. No. +91-471- 2322985

Smt. Bindu. K.S
Head Clerk -Establishment Section
Mobile.No:
Ph. No. +91-471- 2322985
Sri. Sreeja.P
Head Clerk -Establishment Section
Mobile.No:
Ph. No. +91-471- 2322985

 

Dr. Ajith Sen C R
Associate Professor
College of Engineering, Chengannur
Coordinator, National Service Scheme, IHRD Cell
Mobile.No: 8547005001, Ph. No. +91-479- 2450005
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.