പ്രധാന പട്ടിക

Archive

ഗുരുസ്മരണ

ഗുരുസ്മരണ - കേരളത്തിലെ ആധുനിക ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിന് 150 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുണ്ട്. ആധുനിക കേരള സമൂഹത്തിൻറെ വികസനത്തിൽ അത് സുപ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സമൂഹം നിരവധി ഗുരുക്കന്മാരുടെ പേരുകൾ നിരന്തരം ഓർക്കുന്നു. gurusmarana.ihrd.ac.in