പ്രധാന പട്ടിക

അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സെറ്റപ്പ്

ഗോവെർണിങ്  ബോഡി 

RECONSTITUTED GOVERNING BODY OF IHRD as per
G.O.(Rt) No.320/2017/HEDN. Dated 20..02..2017.

1.        

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി

ചെയർമാൻ

2.        

ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള

വൈസ് ചെയർമാൻ

3.        

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്   

മെമ്പർ 

4.        

സെക്രട്ടറി ഫിനാൻസ് (എക്സ്പെൻഡീച്ചർ) വകുപ്പ്   

മെമ്പർ 

5.        

സെക്രട്ടറി  (പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് അഫേഴ്സ്)  വകുപ്പ്   

മെമ്പർ 

6.        

സെക്രട്ടറി  പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് 

മെമ്പർ 

7.        

വൈസ് ചാൻസിലർ സി.യു.എസ്.എ.ടി

മെമ്പർ 

8.        

എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ്-പ്രസിഡൻറ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് , ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്

മെമ്പർ 

9.        

ചെയർമാൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡെവലപ്മെൻറ് കോപ്പറേഷൻ

മെമ്പർ 

10.     

ഡയറക്ടർ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ

മെമ്പർ 

11.     

ഡയറക്ടർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ

മെമ്പർ 

12.     

ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോളജീയറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മെമ്പർ 

13.     

ഡയറക്ടർ ഓഫ്  പബ്ലിക് ഇൻസ്ട്രുക്ഷൻസ്

മെമ്പർ 

14.     

ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഈ.ആർ ആൻഡ് ഡി. സി, തിരുവനന്തപുരം

മെമ്പർ 

15.     

ശ്രീ.എം.എ.ഹസീബ്, ഷെറി ലാൻഡ്, പറവൂർ  റെയിൽവേ ഗേറ്റ് ,ദേശം പി ഓ,ആലുവ, എറണാകുളം (ഇൻഡസ്ട്രി)

മെമ്പർ 

16.     

ഡോ. എ. ഗംഗാ പ്രസാദ് ,അസിസ്റ്റൻഡ് പ്രൊഫസർ ,ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഓഫ് ബോട്ടണി, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള, ( എഡ്യൂക്കേഷന് ലിസ്റ്റ് )

മെമ്പർ 

17.     

ഡോ. എ. സുജിത്ത് അസിസ്റ്റൻഡ് പ്രൊഫസർ,ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി, എൻ.ഐ.ടി, കോഴിക്കോട് (റെപ്രസെൻസിംഗ് എൻ.ഐ.ടി)

മെമ്പർ 

18.     

ഡയറക്ടർ ,വി.എസ്.എസ്.സി, തിരുവനന്തപുരം

മെമ്പർ 

19.     

നോമിനി ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ

മെമ്പർ 

20.     

റീജിയണൽ ഓഫീസർ സൗത്ത്-വെസ്റ്റ് റീജിയണൽ ഓഫീസ് ഓഫ് ദി എ.ഐ.സി.ടി, ബാംഗളൂർ            

മെമ്പർ 

21.     

അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ,ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്മെൻറ്            

മെമ്പർ 

22.     

പ്രിൻസിപ്പാൾ ഓഫ് ആൻ എൻജിനീയറിങ് കോളേജ് അണ്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്മെൻറ്. (നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്മെൻറ്)

മെമ്പർ 

23.     

ഡയറക്ടർ ,ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്മെൻറ്

മെമ്പർ  
സെക്രട്ടറി

 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്  കമ്മിറ്റി 

RECONSTITUTED EXECUTIVE COMMITTEE OF IHRD as per
G.O.(Rt) No.319/2017/HEDN. Dated 20..02..2017.

1.      

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി

ചെയർമാൻ

2.      

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്  

വൈസ് ചെയർമാൻ

3.      

സെക്രട്ടറി ഫിനാൻസ് (എക്സ്പെൻഡീച്ചർ) വകുപ്പ്   

മെമ്പർ 

4.      

വൈസ് ചാൻസിലർ സി.യു.എസ്.എ.ടി

മെമ്പർ 

5.      

ഡയറക്ടർ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ

മെമ്പർ 

6.      

ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോളജീയറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മെമ്പർ 

7.      

ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഹയർ  സെക്കന്ററി  എഡ്യൂക്കേഷൻ   

മെമ്പർ 

8.      

നോമിനീ  ഓഫ്  ദി   ഗോവെർണിങ്  ബോഡി  ഓഫ്  ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്മെൻറ്

മെമ്പർ 

9.      

ഡയറക്ടർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്മെൻറ്

മെമ്പർ  സെക്രട്ടറി