പ്രധാന പട്ടിക

ബന്ധപ്പെട്ട ലിങ്കുകൾ

കേരള സർക്കാർ
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്
മാനവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയം
ദേശീയ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി
യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ
നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് അക്രെഡിറ്റേഷൻ
ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ്
കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻറിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച്
ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച്
എസ് ആൻഡ് ഡി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഫണ്ട്
ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ,ബാംഗ്ലൂർ
ദേശീയ മൂല്യനിർണയ അക്രെഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ
ഐ. ഐ. എസ്. ഈ. ആർ, തിരുവനന്തപുരം
ദേശീയ മൂല്യനിർണയ അക്രെഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ
ഐ. ഐ. എസ്. ആർ, തിരുവനന്തപുരം
ബയോടെക്നോളജി വകുപ്പ്
ദേശീയ ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിൽ
ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഫിലോസഫിക്കൽ റിസർച്ച്
അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസ ദേശീയ കൗൺസിൽ
ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ
നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം on ടെക്നോളജി എൻഹാൻസ്ഡ് ലേണിങ്
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി
രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻറർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി
കേരള കലാമണ്ഡലം