പ്രധാന പട്ടിക

ലോഗിൻ ഫോം

ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ് പ്രോഗ്രാം

കേരള സർക്കാർ  G.O(Rt) No.1066/2016/H.Edn dated 13/04/2016 പ്രകാരം ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി  കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ ടെക്യുപ്പ് -II (Tequip-II) എൻറെ ഭാഗമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ് പ്രോഗ്രാം നടത്തിപ്പിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തി ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ :- Click here more details